قالب publisher همراه با بسته نصبی اسان و فایل درون ریز